Regulamin

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu
internetowego dostępnego pod adresem kosmetycznahedonistka.sklep.pl zwanego dalej „Sklepem”.
2. Sklep prowadzony jest przez firmę Hedo Daria Gaweł wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Duninowo 49, 76-270 Ustka, tel. +487962142499, nr REGON 021104973, nr NIP 5020064307

Firma Hedo Daria Gaweł jest zarejestrowana i prowadzona w Polsce.

3. Każdy użytkownik przed dokonaniem zakupu w sklepie kosmetycznahedonistka.sklep.pl powinien

zapoznać się z jego Regulaminem.

4. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta

poczty elektronicznej email.

§2
DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
1. Sklep: sklep internetowy kosmetycznahedonistka.sklep.pl, oferujący sprzedaż produktów na

odległość.

2. Klient: każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu,

w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.

3. Użytkownik: każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
4. Konto Klienta: pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument

służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień

5.Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej,
dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub

zawodowej.

7. Dni robocze: dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
8. Regulamin: niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

oraz nabywania w nim produktów.

9. Rejestracja: dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu

formularza dostępnego na łamach tego Sklepu

10. Koszyk: oznacza element Sklepu, za pomocą które go Klient precyzuje szczegóły zakupu, takie jak:

liczba zakupionych Treści Cyfrowych, dane do faktury, sposób płatności, itp.
11. Zabezpieczenia: oznacza stosowane przez sklep systemy zabezpieczeń Treści Cyfrowych przed

nielegalnym rozpowszechnianiem

12. Płatność : metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę

13. eBook: książka elektroniczna w formacie PDF
14. Treść Cyfrowa: eBook w formacie PDF.
15. eProdukt: eBook lub inna treść w formie PDF

§ 3

RODZAJE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

1.Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż Treści Cyfrowych drogą elektroniczną.

§ 4
WYMOGI TECHNICZNE

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta

winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a) aktywne łącze internetowe,

b) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
c) standardowa przeglądarka internetowa
d) aktywny adres poczty elektronicznej(e-mail)

e) wystarczająco dużo miejsca na skrzynce e-mail, by mogła pomieścić wiadomość z Treścią Cyfrową
2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy

licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

4. Przed zakupem książki elektronicznej w sklepie kosmetycznahedonistka.sklep.pl, Klient powinien
sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik książki, obsługują format w
jakim jest ona zapisana (PDF). Sklep nie gwarantuje, że zakupiona w książka otworzy się na każdym
urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych.
5. Po stronie Klienta leży samodzielne pobranie i zapisanie pliku na swoim urządzeniu. Sklep nie zapewnia pomocy w tym zakresie.

6. Odczyt pliku PDF możliwy jest na przykład za pośrednictwem Adobe Acrobat Reader, PocketBook

lub iBooks oraz wielu innych, darmowych aplikacji i programów

§ 5

KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH

1. Klient może używać Treści Cyfrowych wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami.
2. Klient ma prawo korzystać z Treści Cyfrowej tylko i wyłącznie na własny użytek.
3. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 2 powyżej, Klient może odczytywać/odtwarzać pobrane
Treści Cyfrowe w urządzeniu elektronicznym w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości
zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania

4. Klient nie jest uprawniony do:

a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie

autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,

b) ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej,
c) publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej,
d) usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej,
e) oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom

trzecim,

f) jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej

5. Udostępnianie w Internecie zakupionych Treści Cyfrowej bez zgody autora jest zabronione. W
przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji autor może kierować względem zidentyfikowanego

nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.

6. Zabronione jest przesyłanie eBooka osobom trzecim oraz zapewnianie im dostępu do niego w

jakiejkolwiek formie (np. w formie screenów, zdjęć, treści itp.). Jeden eBook jest przeznaczony dla jednej osoby, która dokonała jego zakupu w sklepie www.kosmetycznahedonistka.sklep.pl.

7. Każdy egzemplarz jest chroniony ukrytym znakiem wodnym, dzięki któremu możliwe jest
natychmiastowe zidentyfikowanie osoby, która udostępniła Treść Cyfrową niezgodnie z prawem.
8. Przeglądanie eBooka jest możliwe tylko i wyłącznie na jednym urządzeniu.
9. Klient ma obowiązek zapewnić nienaruszalność prawa autorskiego na egzemplarzu Treści

Cyfrowej, którą posiada.

10. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe (np. EBook) nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim.

§ 6

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

a. dokładny opisu danego produktu i jego cech;

b. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie
lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy
c. informacje dotyczące sposobu i terminu zapłaty d. dotyczące sposobu i terminu spełnienia

świadczenia przez przedsiębiorcę.

2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie

3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu po
naciśnięciu przycisku „ dodaj do koszyka” pod opisem danego produktu, lub w podsumowaniu

koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:

a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy

b) Adres email (jego niepoprawne wprowadzenie skutkuje brakiem otrzymania zakupionej treści

cyfrowej)
c) Numer telefonu

4. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu
sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w
ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania

się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena
wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki

zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

6. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia

złożonego przez Klienta.

a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez

Klienta;

b) Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości
bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku
Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
7. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
8. W naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Tpay

System płatności Tpay należy do spółki:

ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań
NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357

Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył
konsument. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji

płatności.

10. Klient wybierający opcję „Płatności Online” zobowiązany jest do dokonywania przelewów tylko
w PLN. Operator płatności Tpay nie przyjmuje przelewów w obcej walucie.

11. Treść cyfrowa wysyłana jest do Klienta w postaci linku do pobrania eBooka lub w załączeniu do

wiadomości e-mail.

12. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Należy zgłosić chęć otrzymania faktury przed
dokonaniem płatności za zamówienie. Faktura wysyłana jest w ciągu 72h od dokonania
opłaconego zamówienia drogą elektroniczną. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych

niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

a) Imię i nazwisko/firmę,
b) Adres zamieszkania/siedziby,

c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

d) Adres korespondencyjny Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę
na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji,

zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

13. Strona kosmetycznahedonistka.sklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia
e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od

kosmetycznahedonistka.sklep.pl

14. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Treści cyfrowych, wprowadzania nowych Treści cyfrowych, wycofywania Treści cyfrowych, przeprowadzania promocji i dawania rabatów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Treści cyfrowej.

§ 7

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez kosmetycznahedonistka.sklep.pl
potwierdzenia z wybranej przez Klienta firmy pośredniczącej w płatności informacji o dokonaniu

płatności.

2.Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Sklep prześle w ciągu maksymalnie 48h
wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie zakupu, z informacją potwierdzającą
otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie pobrania produktów. Jeśli

klient nie otrzymał takiego e-maila, wówczas należy skontaktować się ze sklepem poprzez adres e-

mail sklep@kosmetycznahedonistka.pl To jedyny adres mailowy służący do kontaktu w sprawie

zamówienia Treści Cyfrowych ze sklepu kosmetycznahedonistka.sklep.pl. Sklep odpowie na wysłaną przez Klienta wiadomość w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych.

3.Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji

przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji.

4. Przesłanie treści cyfrowej w formacie innym niż PDF nie jest możliwe.

5. Klient ma obowiązek zapewnić na swojej poczcie e-mail wystarczająco dużo miejsca tak, by e-
mail z eBookiem mógł na nią dotrzeć. Sklep nie odpowiada za limity operatorów skrzynek pocztowych, które uniemożliwiają dotarcie maila z eBookiem w załączniku. W przypadku skrzynki z
limitem Klient zobowiązany jest do przesłania prośby o link do pobrania eBooka.
6. Sklep kosmetycznahedonistka.sklep.pl nie jest zobowiązany do ponownego przesłania eBooka lub
innego eProduktu w sytuacji, gdy Klient zmieni urządzenie, na którym wcześniej zapisał zakupiony eProdukt.

7. Sklep kosmetycznahedonistka.sklep.pl nie jest zobowiązany do ponownego przesłania eBooka lub
innego eProduktu w sytuacji, gdy Klient straci dostęp do skrzynki pocztowej, na którą został wysłany

link do pobrania eBooka lub innego eProduktu.

8. Sklep kosmetycznahedonistka.sklep.pl nie jest zobowiązany do ponownego przesłania eBooka lub
innego eProduktu w sytuacji, gdy Klinet usunie go ze swojego urządzenia lub straci do niego dostęp.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY LUB REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma

prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

2.Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter
nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.

3.Klient przed zakupem książki w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na
którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.
4. W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści
Cyfrowej, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem
terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Klienta
do odstąpienia od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca
2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 9
REKLAMACJE

1.Klient może złożyć reklamację dotyczącą Treści Cyfrowej w przypadku, gdy:

a) treść jest uszkodzona,

b) mimo dwukrotnego kontaktu poprzez e-mail sklep@kosmetycznahedonistka.pl produkt nie
zostanie dostarczony z przyczyn zależnych od kosmetycznahedonistka.sklep.pl
2.Klient może zgłosić reklamację do Sklepu z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:

a) mailowo – na adres : sklep@kosmetycznahedonistka.pl

3.Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail i login Klienta jakimi
posłużył się do założenia Konta, numer zamówienia, określenie Treści Cyfrowej oraz opis zgłaszanych
zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana
pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww.

danych Sklep może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.
4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

§10
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i

świadczonych na jego podstawie usług.

2. Administratorem Danych osobowych jest firma Hedo Daria Gaweł Dane kontaktowe: sklep@kosmetycznahedonistka.pl
3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są
w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu: a)
zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, b) doręczenia Klientowi towaru, na który Klient
złożył zamówienie , c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży
towaru, d) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres
wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie
księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep. e)

Przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

4. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również
wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu
przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych

związanych ze Sklepem.

5. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie
rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga
elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą
informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili
zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący

się w stopce każdego newslettera.

6. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich

poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

7. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże
odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w
Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
8. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień

bezpieczeństwa.

9. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za
pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na
to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w
transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.
10. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej
stronie treści zawieranej umowy: a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej
umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży. b)
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez
wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi
specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona
i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie

Klienta.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek
praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie

wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z

powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014
poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.

1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).